Onderzoeken

Greenspread en Vrijopnaam hebben voor zonnepark A58 conform huidige wetgeving drie onderzoeken laten uitvoeren door onderzoek- en adviesbureaus over de potentiële impact van het project. Het gaat over de verwachte ecologische impact en eventuele gevolgen voor geluid en schittering langs de snelweg.

Ecologie

Landschappelijk en ecologisch adviesbureau Ecodat heeft gekeken of zonnepark A58 negatieve gevolgen zal hebben voor beschermde flora- en faunasoorten volgens nationale en internationale wetgeving. Er is gekeken welke beschermde soorten er in het projectgebied voorkomen, welke functies het projectgebied heeft voor deze soorten, en of het project (mogelijk) leidt tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.

 

Ecodat heeft aan de hand van literatuurstudie en veldwerk geconcludeerd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn voor de lokale ecologie aangezien er geen beschermde soorten in het projectgebied voorkomen. Daarmee is er ook geen aanvullend onderzoek nodig.

 

Ook is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door SGS Search. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan zonnepark A58.

Geluid

Rijkswaterstaat hanteert voor vergunningsaanvragen de voorwaarde dat geluidshinder niet mag toenemen als gevolg van de plaatsing van de zonnepanelen. Omdat de betrokken partijen lokaal draagvlak willen stimuleren, hebben de twee adviesbureaus Peutz en Noorman beide een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

 

De zonnepanelen van zonnepark A58 zullen achterover hellen met een hellingshoek van ca. 65 graden. Door Rijkswaterstaat is in het verleden uitgebreid onderzoek gedaan naar de geluideffecten, met name reflectie, van hellende geluidschermen. Uit dit onderzoek blijkt dat bij toepassing van geluidschermen met een hellingshoek van meer dan 20 graden (de zonnepanelen van zonnepark A58 zullen een hellingshoek van 65 graden hebben ten opzichte van de verticaal) normaliter geen relevante negatieve geluideffecten aan de overzijde van de weg optreden.

 

Adviesbureau Noorman heeft ook een rekenmodel gemaakt om de gevolgen te simuleren. Uit dit rekenmodel blijkt ook dat de geluidsbelasting niet zal toenemen, en in noordelijke richting zelfs zal afnemen dankzij de zonnepanelen.

Geluidsonderzoek zonnepanelen A58

Schittering

Voor hinder ten gevolge van reflectie bestaat geen specifiek beleid of regelgeving. De betrokken partijen willen echter elke vorm van potentiële hinder voor omwonenden en verkeersgebruikers voorkomen om draagvlak en participatie te stimuleren. Daarom heeft onderzoeksbureau ROM3D een reflectieonderzoek uitgevoerd om te kijken of de zonnepanelen zouden kunnen zorgen voor extra schittering. Op zijn beurt kan schittering zorgen voor verblinding, wat negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

 

Met speciaal ontwikkelde software heeft ROM3D geconcludeerd dat er geen extra reflectie of schittering zal plaatsvinden vanwege de zonnepanelen. Dit is getest op 36 observatiepunten langs de 45 geplande groepen panelen, en er is gekeken naar potentiële verblinding voor zowel automobilisten als vrachtwagenchauffeurs.

Schittering.png

Wilt u meer weten over bovenstaande onderzoeken of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.